Realizowane przez szkołę projekty

Sprawozdanie z realizacji zajęć prowadzonych w ramach projektu " Akademia wielkich możliwości" przedstawiła Mariola Sysa- asystent koordynatora projektu

 

 

Projekt " Akademia wielkich możliwości" obejmował wszystkich uczniów klas I-VI. W ramach projektu realizowane były następujące rodzaje zajęć:

- dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w tym:

humanistyczne, matematyczne, matematyczno-przyrodnicze, języka angielskiego

- dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w tym: matematyczno-przyrodnicze, posługiwanie się językiem ojczystym, posługiwanie się językiem obcym,

- zajęcia specjalistyczne t.j korekcyjno- kompensacyjne, logopedyczne, poradnictwo psychologiczne.

Dodatkową usługą w projekcie skierowaną do uczniów była  świetlica szkolna. Jej funkcjonowanie rozwiązywało problemy związane z oczekiwaniem uczniów na autobus szkolny i było urozmaiceniem w organizacji pracy szkoły.

Wszyscy uczestnicy projektu uczestniczyli w wycieczkach dostosowanych do tematyki realizowanych zajęć t.j. Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie oraz wycieczka do Sandomierza. Ponadto uczniowie korzystali z zajęć na basenie, gdzie ćwiczenia w wodzie wspomagały rozwój psycho-ruchowy dzieci oraz korygowały wady postawy. Większość uczniów jest dumna ze swoich osiągnięć, bo nauczyła się pływać. Ciekawe zajęcia dla uczniów zajęć korekcyjno- kompensacyjnym odbywały się także na terenie hali sportowej i boisk Orlika w Łopienniku Górnym.

            Uczniowie pracowali  w grupach maksymalnie do 8 osób. Utworzonych  zostało 30 grup. W ciągu całego roku szkolnego każda grupa przepracowała  40 godzin zajęć.

Łącznie przeprowadzono 1200 godzin. Podsumowaniem projektu jest opracowany raport końcowy oraz wydana kronika projektu.

 

Zdjęcia z Projektu Akademia Wielkich możliwości